SHORT FICTION FILMS JURY

Sergios Vakis

Sofia Karianaki

Giannis Michas

Nikolia Moutsou

Georgia Nikolopoulou

Kostis Stavropoulos

Danai Stavrou

Georgia Chantzopoulou