Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός: Το Φύλο σε πρώτο πλάνο

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός: Το Φύλο σε πρώτο πλάνο

  Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό  Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο».

  Θέμα του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ψηφιακών ταινιών σχετικά με την ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων, διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και ταυτότητας φύλου και τον σεβασμό εν γένει της ανθρώπινης ύπαρξης ανεξάρτητα και πέρα από τις διαχωριστικές ταξινομικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και το φύλο.

  Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι οι μαθητές και μαθήτριες να οδηγηθούν για να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία -από την ιδέα και το σενάριο μέχρι το μοντάζ και την τελική επεξεργασία. Τα παιδιά γίνονται δημιουργοί, αποκτούν αισθητική παιδεία, αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας.

  Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

  Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, να καταθέσουν το δημιουργικό τους έργο στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Μυθοπλασία, β) Ντοκιμαντέρ, γ) Κινούμενο σχέδιο.

  Μετά από την κατάθεση των ταινιών θα πραγματοποιηθεί τριήμερη συνάντηση των Κινηματογραφικών Ομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προβληθούν όλες οι ταινίες και θα γίνει απονομή των βραβείων και των διακρίσεων.

  Όροι και οδηγίες συμμετοχής

  1. Οι ταινίες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό είδος (μυθοπλασία, κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ), πρέπει να έχουν διάρκεια μέχρι 10’ και τα αρχεία να υποβληθούν σε μορφή mp4 ή mov.
  2. Τα δημιουργικά έργα (ταινίες) των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Λυκείων θα κριθούν χωριστά για Γυμνάσιο και Λύκειο.
  3. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή μέσα από Κινηματογραφικές Ομάδες που συγκροτούνται στα σχολεία.
  4. Κάθε μαθητής/ήτρια ή ομάδα μαθητών/τριών, μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο ταινία. Οι ταινίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο  υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.
  5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους μαθητές/ήτριες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.
  6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους/τις μαθητές/τριες όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες τους.
  7. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται την προβολή της ταινίας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
  8. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και κρίνονται από επταμελή Κριτική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.
  9. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούνται να προβάλουν τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών αλλά δεν έχουν δικαίωμα να  προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
  10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
  11. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  12. Προτείνεται να προηγηθεί της συμμετοχής στον διαγωνισμό ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα ζητήματα φύλου και ισότητας από τους/τις εκπαιδευτικούς, προς ενίσχυση και ευαισθητοποίησή τους για τον σκοπό και τους στόχους του διαγωνισμού.
  13. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.
  14. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.

  Διαδικασία αποστολής των ταινιών
  Οι ταινίες αποστέλλονται στo e-mail: tofyloseprotoplano@gmail.com ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους – Ρόδου 18Α, 112 52 Αθήνα, με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο».

  Επιπλέον της ταινίας, θα πρέπει να αποσταλούν στα ίδια e-mails και μία ή δυο  φωτογραφίες της ταινίας σε ηλεκτρονική μορφή (jpeg). Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν τον ίδιο όνομα αρχείου με αυτό της ταινίας.

  Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας ή του μαθητή/ήτριας που συμμετέχει στο διαγωνισμό: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας με το σχολείο.

  Για τη συμπλήρωση της αίτησης, ας ληφθεί υπ’ όψη ότι τα στοιχεία, όπως ακριβώς
  αναγράφονται στην αίτηση, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

  Υπεύθυνη του Διαγωνισμού από το Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι η Αθανασία Σφακιανάκη (τηλ. επικοινωνίας 2108664470, e-mail: info@olympiafestival.gr και από την Γενική Γραμματεία Ισότητα των Φύλων η Εύα Σπαθάρα (τηλ. επικοινωνίας 2131511143, e-mail: espathara@isotita.gr)

  Αξιολόγηση και προβολή

  1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από τις 16 έως 30 Απριλίου 2019. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
  2. Τις ταινίες κρίνει 7μελής Κριτική Επιτροπή, που συνεδριάζει όσες φορές είναι απαραίτητο προκειμένου να εκφέρει την κρίση της και να επιλέξει τις ταινίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Βραβεία.
  3. Για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες (Α’: Γυμνάσιο και Β’: Λύκειο) απονέμονται 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο, ενώ η Κριτική Επιτροπή μπορεί να απονείμει εύφημες μνείες ή ειδικά βραβεία για να εξάρει το θέμα ή άλλες αρετές μιας ταινίας. Τα Βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή.

  Οργανωτική Επιτροπή

  • Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
  • Δημήτρης Σπύρου, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας
  • Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  • Χρήστος Κωνσταντόπουλος, οργανωτικός υπεύθυνος Φεστιβάλ Ολυμπίας
  • Αθανασία Σφακιανάκη, στέλεχος του Φεστιβάλ Ολυμπίας

  Κριτική Επιτροπή

  Πρόεδρος

  • Νίκος Θεοδοσίου, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής Camera Zizanio

  Μέλη (με αλφαβητική σειρά)

  • Ρόμπι Εκσιέλ, κριτικός κινηματογράφου
  • Ζωή Μαγουλά, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  • Χαράλαμπος Μπαλτάς, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο»
  • Παντελής Παντελόγλου, αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας
  • Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
  • Νίκος Σταμπουλόπουλος, σκηνοθέτης
  elGreek